missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diallylmethylamine, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456340250

Overige gegevens : CAS : 2424-01-3 Gewicht : 0.02000kg Transport : UN number : 2733 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15336713

 • € 98.60 / 25 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Authentic
111.18
111.0°C
C7H13N
Diallylmethylamine
0.7890g/mL
7°C
2424-01-3
≥97.5% (GC)

Specificatie

Diallylmethylamine
25g
≥97.5% (GC)
111.18
0.7890g/mL
7°C
0.789
2424-01-3
C7H13N
Authentic
111.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Diallylmethylamine

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.