missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diallylmethylamine, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456340250

Overige gegevens : CAS : 2424-01-3 Gewicht : 0.02000kg Transport : UN number : 2733 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15336713

 • € 94.20 / 25 gram


Op voorraad 6
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

2424-01-3
111.19
diallylmethylamine, methyldiallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propenyl, n-allyl-n-methylprop-2-en-1-amine, methylbis prop-2-en-1-yl amine, methyldiprop-2-enylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propen-1-yl, diallyl methylamine, n-methyldiallylamin, n-methyldiallylamine
N-methyl-N-prop-2-enylprop-2-en-1-amine
C7H13N
WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
75501
CN(CC=C)CC=C

Specificatie

Diallylmethylamine
7°C
0.789
25g
C7H13N
WGESLFUSXZBFQF-UHFFFAOYSA-N
N-methyl-N-prop-2-enylprop-2-en-1-amine
75501
≥97.5% (GC)
0.7890g/mL
Authentic
111.0°C
2424-01-3
diallylmethylamine, methyldiallylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propenyl, n-allyl-n-methylprop-2-en-1-amine, methylbis prop-2-en-1-yl amine, methyldiprop-2-enylamine, 2-propen-1-amine, n-methyl-n-2-propen-1-yl, diallyl methylamine, n-methyldiallylamin, n-methyldiallylamine
CN(CC=C)CC=C
111.19
111.18
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Diallylmethylamine

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.