missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethylamine hydrochloride, 99%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 155895000

Overige gegevens : CAS : 660-68-4 Gewicht : 0.55000kg


Aantal 500g
Verpakking Plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001720

 • € 38.50 / 500 gram


Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

660-68-4
109.6
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
10197650
CCNCC.Cl
C4H11N·HCl
MFCD00012499
diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
N-ethylethanamine;hydrochloride

Specificatie

Diethylamine hydrochloride
1% max.
320.0°C to 330.0°C
227.0°C to 230.0°C
99%
99%
(C2H5)2NH·HCl
04,95
diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
N-ethylethanamine;hydrochloride
10197650
Crystalline Powder or Crystals
Authentic
Plastic bottle
White
500g
660-68-4
C4H11N·HCl
MFCD00012499
15,3122
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,practically insoluble in ether
CCNCC.Cl
109.6
109.6
99%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Diethylamine hydrochloride

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie