missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethylamine Hydrochloride 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 155895000

Overige gegevens : CAS : 660-68-4 Gewicht : 0.55000kg


Verpakking Plastic bottle
Aantal 500g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001720

 • € 36.60 / 500 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Diethylamine hydrochloride
660-68-4
99%
(C2H5)2NH·HCl
MFCD00012499
99%
99%
C4H11N·HCl
109.6

Specificatie

Diethylamine hydrochloride
660-68-4
1% max.
White to off-white
Crystalline Powder or Crystals
227.0° to 230.0°C
500g
(C2H5)2NH·HCl
MFCD00012499
99%
Authentic
Plastic bottle
320.0° to 330.0°C
99%
99%
C4H11N·HCl
109.6
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Diethylamine hydrochloride

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.