missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane, AcroSeal™, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 183794000

Overige gegevens : CAS : 1191-15-7 Gewicht : 0.33040kg Transport : UN number : 3394 Chem class : 4.2 Pack group : I


Aantal 400mL
Verpakking AcroSeal™ Glass Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002410

 • € 137.10 / 400 ml


Op voorraad 19
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Lewis acid, Reduction reagent
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

1191-15-7
142.22
DIBAL-H
C8H19Al
MFCD00008928

Specificatie

Diisobutylaluminium hydride
−23°C
0.701
-70.0°C
1M Solution in Hexane
C8H19Al
MFCD00008928
01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123
DIBAL-H
142.22
Solution
0.7010g/mL
AcroSeal™ Glass Bottle
Undesignated
400mL
110-54-3
[(CH3)2CHCH2]2AlH
04, IV, 4400
15, 3212
Solubility in water: reacts
142.22
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Diisobutylaluminium hydride, 1M solution in hexane

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
 • Pyrofore vloeistof Categorie 1
 • Aspiratietoxiciteit categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H250-Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
 • H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
 • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H373-Kan schade aan organen.
 • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
 • EUH014-Reageert heftig met water.

Veiligheidsmaatregel
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
 • P302+P334-BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
 • P335+P334-Losse deeltjes van de huid afvegen In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
 • P222-Contact met de lucht vermijden.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Hexane, Diisobutylaluminum hydride

Documentatie