missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dinitrodurene, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 117000010

Overige gegevens : CAS : 5465-13-4 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15249616

 • € 14.50 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 23-12-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

5465-13-4
224.22
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+%
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene
C10H12N2O4
AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N
79593
CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C

Specificatie

Dinitrodurene
Glass Bottle
1g
96% min. (GC)
(CH3)4C6(NO2)2
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+%
CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C
224.22
224.22
Authentic
208.0°C to 213.0°C
5465-13-4
C10H12N2O4
05,433
AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N
1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene
79593
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Dinitrodurene

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H310-Dodelijk bij contact met de huid.
 • H330-Dodelijk bij inademing.
 • H300-Dodelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Documentatie