missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-2-Phenylpropionic acid, 98%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 130870250

Overige gegevens : CAS : 492-37-5 Gewicht : 0.07500kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001320

 • € 73.60 / 25 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

DL-2-Phenylpropionic acid
98%
CH3CH(C6H5)CO2H
MFCD00002650
≥97.5%
C9H10O2
150.18
DL-Hydratropic acid

Specificatie

DL-2-Phenylpropionic acid
Clear pale yellow to yellow
492-37-5
Glass bottle
0.3% max.
≥97.5%
C9H10O2
150.18
09, 524
1.1g/mL
25g
Authentic
1.5215 to 1.5235 (20°C, 589nm)
Liquid
98%
CH3CH(C6H5)CO2H
MFCD00002650
DL-Hydratropic acid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • DL-2-Phenylpropionic acid

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.