missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dodecyl Sulfate, Sodium Salt 85%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 226145000

Overige gegevens : CAS : 151-21-3 Gewicht : 0.58000kg


Aantal 500g
Verpakking Plastic Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002810

 • € 34.10 / 500 gram


Op voorraad 33
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

151-21-3
288.378
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
CHEBI:8984
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
C12H25NaO4S
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
3423265
sodium;dodecyl sulfate

Specificatie

Dodecyl sulfate, sodium salt
85%
CH3(CH2)11OSO3Na
Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
Solubility in water: 130g/L (20°C).
CCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
288.378
CHEBI:8984
Powder or Crystals
Pure
White to Yellow
>150°C
7647-14-5
C12H25NaO4S
Authentic
Plastic Bottle
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodium;dodecyl sulfate
3423265
288.38
85%
Solubility in water: 130g/L (20°C).
206.0°C
500g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Dodecyl sulfate sodium salt

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Ontvlambare vaste stof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H228-Ontvlambare vaste stof.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie