missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Econazole, 99%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 458630050

Overige gegevens : CAS : 27220-47-9 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15540584

 • € 42.30 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

27220-47-9
381.681
econazole, ecostatin, econazolum, pevaryl, gyno-pevaryl, econazol, palavale, spectazole, +--econazole, ecostatin cream
CHEBI:82873
C1=CC(=CC=C1COC(CN2C=CN=C2)C3=C(C=C(C=C3)Cl)Cl)Cl
C18H15Cl3N2O
LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYSA-N
3198
1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole

Specificatie

Econazole
0.5% max. (1 g, 60°C, 4 h)
5g
C18H15Cl3N2O
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hot methanol, slightly soluble in ethanol, insoluble in ether
C1=CC(=CC=C1COC(CN2C=CN=C2)C3=C(C=C(C=C3)Cl)Cl)Cl
381.681
CHEBI:82873
99%
Authentic
91.0°C to 94.0°C
27220-47-9
econazole, ecostatin, econazolum, pevaryl, gyno-pevaryl, econazol, palavale, spectazole, +--econazole, ecostatin cream
LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYSA-N
1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole
3198
381.68
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Econazole

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.