missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Efaproxiral sodium, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 460100010

Overige gegevens : CAS : 170787-99-2 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15546006

 • € 310.40 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

170787-99-2
363.389
efaproxiral sodium, sodium 2-4-2-3,5-dimethylphenyl amino-2-oxoethyl phenoxy-2-methylpropanoate, efaproxiral sodium, rsr 13 sodium, unii-3l83qp52xi, rsr13 sodium, efaproxiral sodium usan, rsr-13, efaproxiral sodium usan, efaproxiral sodium
sodium;2-[4-[2-(3,5-dimethylanilino)-2-oxoethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
C20H22NNaO4
SWDPIHPGORBMFR-UHFFFAOYSA-M
2725048
CC1=CC(=CC(=C1)NC(=O)CC2=CC=C(C=C2)OC(C)(C)C(=O)[O-])C.[Na+]

Specificatie

Efaproxiral sodium
13% max.
170787-99-2
efaproxiral sodium, sodium 2-4-2-3,5-dimethylphenyl amino-2-oxoethyl phenoxy-2-methylpropanoate, efaproxiral sodium, rsr 13 sodium, unii-3l83qp52xi, rsr13 sodium, efaproxiral sodium usan, rsr-13, efaproxiral sodium usan, efaproxiral sodium
CC1=CC(=CC(=C1)NC(=O)CC2=CC=C(C=C2)OC(C)(C)C(=O)[O-])C.[Na+]
363.389
363.38
Authentic
1g
C20H22NNaO4
SWDPIHPGORBMFR-UHFFFAOYSA-M
sodium;2-[4-[2-(3,5-dimethylanilino)-2-oxoethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
2725048
98%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Efaproxiral sodium

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.