missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ertapenem sodium, 85%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 460642500

Overige gegevens : CAS : 153773-82-1 Gewicht : 0.00020kg


Aantal 250mg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545296

 • € 87.90 / 250 mg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

153773-82-1
497.498
1-azabicyclo 3.2.0 hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-3s,5s-5-3-ca rboxyphenyl amino carbonyl-3-pyrrolidinyl thio-6-1r-1-hydroxyethy l-4-methyl-7-oxo-, monosodium salt, 4r,5s,6s
CHEBI:60070
CC1C2C(C(=O)N2C(=C1SC3CC(NC3)C(=NC4=CC=CC(=C4)C(=O)O)[O-])C(=O)O)C(C)O.[Na+]
C22H24N3NaO7S
ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
131675376
sodium;(2S,4S)-4-[[(4R,5S,6S)-2-carboxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-3-yl]sulfanyl]-N-(3-carboxyphenyl)pyrrolidine-2-carboximidate

Specificatie

Ertapenem sodium
15% to 19%
250mg
C22H24N3NaO7S
ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
sodium;(2S,4S)-4-[[(4R,5S,6S)-2-carboxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-3-yl]sulfanyl]-N-(3-carboxyphenyl)pyrrolidine-2-carboximidate
131675376
497.5
Authentic
230.0°C to 234.0°C
153773-82-1
1-azabicyclo 3.2.0 hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-3s,5s-5-3-ca rboxyphenyl amino carbonyl-3-pyrrolidinyl thio-6-1r-1-hydroxyethy l-4-methyl-7-oxo-, monosodium salt, 4r,5s,6s
CC1C2C(C(=O)N2C(=C1SC3CC(NC3)C(=NC4=CC=CC(=C4)C(=O)O)[O-])C(=O)O)C(C)O.[Na+]
497.498
CHEBI:60070
85%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Ertapenem sodium

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.