missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethanol Absolute 99.8+%, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical E/0650DF/C17

Overige gegevens : CAS : 64-17-5 Gewicht : 1.97250kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking HDPE plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000652

  • € 370.00 / 2.50 liter


Op voorraad 1011
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16236
CCO
C2H6O
3568
702
ethanol

Specificatie

64-17-5
3568
CCO
46.069
CHEBI:16236
Liquid
7
78°C
2.5L
C2H6O
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethanol
702
46.07g/mol
HDPE plastic bottle
-114°C
Colorless
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Ethanol 96%, technical, duty free

Signaalwoord
  • Gevaar

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Documentatie