missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 2-aminobenzoate, 99%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 222235000

Overige gegevens : CAS : 87-25-2 Gewicht : 0.55000kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 500g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002830

  • € 132.30 / 500 gram


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Ethyl 2-aminobenzoate
87-25-2
99%
H2NC6H4CO2C2H5
MFCD00007711
99%
≥98.5%
C9H11NO2
165.19
Ethyl anthranilate

Specificatie

Ethyl 2-aminobenzoate
Clear light yellow
99%
Authentic
1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm)
≥98.5%
C9H11NO2
165.19
Ethyl anthranilate
1.1170g/mL
500g
87-25-2
Glass bottle
Liquid
99%
H2NC6H4CO2C2H5
MFCD00007711
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Ethyl 2-aminobenzoate

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.