missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl Methyl Ketone, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical E/1455/PB17

Overige gegevens : CAS : 78-93-3 Gewicht : 2.01250kg Transport : UN number : 1193 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking Plastic Coated Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000110

 • € 81.20 / 2.50 liter


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 13-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

78-93-3
Colorless
Liquid
C4H8O
80°C/176°F
−87°C/−124.6°F
11648

Specificatie

72.11g/mol
Colorless
2.5L
Plastic Coated Glass bottle
C4H8O
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
butan-2-one
6569
80°C/176°F
−87°C/−124.6°F
78-93-3
Liquid
11648
CCC(=O)C
72.107
CHEBI:28398
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • 2-Butanone

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.