missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ethyle4-acetylbenzoate, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 397310010

Overige gegevens : CAS : 38430-55-6 Gewicht : 0.05100kg


Aantal 1g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001554

 • € 56.60 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-09-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

38430-55-6
192.214
GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
C11H12O3
MFCD00013241
600911

Specificatie

ethyle4-acetylbenzoate
54°C to 58°C
38430-55-6
Glass bottle
99%
CH3CH2OOCC6H4COCH3
GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-acetylbenzoate
600911
Crystalline Powder
White through Beige
1g
Authentic
≥98.5%
C11H12O3
MFCD00013241
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C
192.214
192.21
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Ethyl 4-acetylbenzoate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.