missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl 4-acetylbenzoate, 99%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 397310010

Overige gegevens : CAS : 38430-55-6 Gewicht : 0.05100kg


Aantal 1g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001554

 • € 54.30 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

38430-55-6
192.21
GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
600911
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C
C11H12O3
MFCD00013241
4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
ethyl 4-acetylbenzoate

Specificatie

Ethyl 4-acetylbenzoate
Glass bottle
50°C to 55°C
38430-55-6
C11H12O3
MFCD00013241
GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-acetylbenzoate
600911
Crystalline Powder
Authentic
White to Beige
1g
98.5% min. (GC)
CH3CH2OOCC6H4COCH3
4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C
192.21
192.21
99%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Ethyl 4-acetylbenzoate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie