missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fluorocyclohexane, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 459320250

Overige gegevens : CAS : 372-46-3 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15540624

 • € 245.60 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

372-46-3
102.152
cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv
fluorocyclohexane
C6H11F
GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N
78988
C1CCC(CC1)F

Specificatie

Fluorocyclohexane
5°C
103.0°C to 105.0°C
25g
C6H11F
cyclohexane, fluoro, cyclohexyl fluoride, cyclohexylfluoride, fluoro-cyclohexane, acmc-1cpcv
C1CCC(CC1)F
102.152
102.15
0.9280g/mL
Authentic
13.0°C
372-46-3
C6H11F
GOBGVVAHHOUMDK-UHFFFAOYSA-N
fluorocyclohexane
78988
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Fluorocyclohexane

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.