missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Furfuryl isocyanate, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456490050

Overige gegevens : CAS : 71189-15-6 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15355078

 • € 144.40 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 07-01-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

71189-15-6
123.111
2-isocyanatomethyl furan, furfuryl isocyanate, 2-furylmethyl isocyanate, furfurylisocyanate, furylmethylisocyanate, 2-isocyanatomethyl-furan, furfuryl isocyanate, 2-furyl methyl isocyanate, furan, 2-isocyanatomethyl
2-(isocyanatomethyl)furan
C6H5NO2
UIADMYLYGJYUSQ-UHFFFAOYSA-N
4223811
C1=COC(=C1)CN=C=O

Specificatie

Furfuryl isocyanate
54.5°C
157.0°C to 158.0°C
71189-15-6
2-isocyanatomethyl furan, furfuryl isocyanate, 2-furylmethyl isocyanate, furfurylisocyanate, furylmethylisocyanate, 2-isocyanatomethyl-furan, furfuryl isocyanate, 2-furyl methyl isocyanate, furan, 2-isocyanatomethyl
C1=COC(=C1)CN=C=O
123.111
123.11
1.1480g/mL
Authentic
5g
C6H5NO2
UIADMYLYGJYUSQ-UHFFFAOYSA-N
2-(isocyanatomethyl)furan
4223811
97%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Furfuryl isocyanate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.