missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GE Healthcare Amersham™ streptavidine-fluorconjugaten

Gebruik deze voor in-situ hybridisatie en flowcytometrie. GE Healthcare Life Sciences™ Amersham™ streptavidine-fluorconjugaten bestaan uit streptavidine geconjugeerd tot een reeks fluorescente kleurstoffen.

Merk:  GE Healthcare PA45001

Overige gegevens : CAS : 7647-14-5 Gewicht : 0.50000kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10004594

 • € 213.00 / 1 mg


Geschatte verzenddatum
28-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

 • High specificity reagents

Applications:

in situ hybridization, flow cytometry

Specificatie

Specificatie

This product is supplied as a lyophilized solid in Phosphate-buffered Saline (0.02M Potassium Phosphate, 0.15M NaCl) pH 7.2, containing 1%(w/v) Bovine Serum Albumin and 0.1% (w/v) Sodium Azide, reconstitute with 1mL of deionized Water, dispense into suitable aliquots and freeze, avoid repeated freeze-thaw cycles
Suitable for use in the Fluorescent analysis of Biotinylated samples
Cy5-Streptavidin
2 - 8°C
Blue
Lyophilized solid in phosphate-buffered saline (0.02M potassium phosphate, 0.15M NaCl) pH 7.2, containing 1%(w/v) bovine serum albumin and 0.1% (w/v) sodium azide, reconstitute with 1mL of deionized water, dispense into suitable aliquots and freeze
1mg
This product was prepared from electrophoretically isolated and purified streptavidin from Streptomyces Avidinii. A single precipitin arc was observed against anti-streptavidin when assayed by immunoelectrophoresis
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .

Documentatie