missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GE Healthcare illustra™ NAP™-kolommen

Gebruik deze voor snelle en efficiënte zuivering van DNA en oligonucleotiden (>10-meren) in minder dan 15 minuten met stroom door zwaartekracht. GE Healthcare Life Sciences™ illustra™ NAP™-kolommen zijn kolommen voor eenmalig gebruik, voorgevuld met Sephadex™ G-25 DNA-kwaliteit

Merk:  GE Healthcare 17-0852-01

Overige gegevens : CAS : 9048-46-8 Gewicht : 0.50000kg


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10004064

 • € 224.00 / 20 stuks


Geschatte verzenddatum
13-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

 • Disposable columns prepacked with Sephadex™ G-25 DNA Grade Gel require only gravity to run
 • Available in three sizes depending on sample volume: 0.5mL (NAP-5), 1mL (NAP-10) or 2.5mL (NAP-25)
 • Useful for small-scale purification, desalting, and buffer exchange

Specificatie

Specificatie

Snelle en efficiënte zuivering van DNA en Oligon
Compleet stapsgewijs protocol voor het identificeren van vaste
NAP-25
20 per pak
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
 • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: reaction mass of:5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3-one¢EC no. 247-500-7! and 2-methyl-2H-isothiazol-

Documentatie