missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Giemsa Stain (Crystalline), Fisher BioReagents

Merk:  Fisher Bioreagents BP2422-5

Overige gegevens : CAS : 51811-82-6 Gewicht : 0.06000kg


Aantal 5g
Verpakking Glass Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002764

  • € 15.00 / 5 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Giemsa is a biological stain used for thin blood films to differentiate leukocytes, for staining malarial parasites in thin and thick blood films, and for staining bone marrow to show cell morphology.
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Giemsa Stain
Powder/Solid
291.8
51811-82-6
C14H14CIN3S

Specificatie

Giemsa Stain
Pass Test
C14H14CIN3S
Pass Test
300°C
5g
51811-82-6
Powder/Solid
291.8
Glass Bottle
Dark Green
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Giemsa Stain

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.