missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Giemsa Stain (Crystalline), Fisher BioReagents

Merk:  Fisher Bioreagents BP2422-5

Overige gegevens : CAS : 51811-82-6 Gewicht : 0.06000kg


Verpakking Glass Bottle
Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002764

  • € 15.00 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 24-01-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Giemsa Stain
Powder/Solid
291.8
51811-82-6
C14H14CIN3S

Specificatie

Giemsa Stain
Pass Test
C14H14CIN3S
Pass Test
300°C
5g
51811-82-6
Powder/Solid
291.8
Glass Bottle
Dark Green
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Giemsa Stain

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.