missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™ - Coulomat AD, Reagent for coulometric KF titration (anolyte solution), for cells without diaphragm, Honeywell Fluka™

Merk:  Honeywell Fluka 34810-500ML

119.56 EUR valid until 2020-02-29
Use promo code "13928" to get your promotional price.Overige gegevens : Gewicht : 0.46500kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15614460

 • € 132.84 / 500 ml


Op voorraad 21
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Specificatie

HYDRANAL™-Coulomat AD
500mL
UN1230
11°C (51.8°F)
7446-09-5
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • HYDRANAL-Coulomat AD

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
 • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
 • H373-Kan schade aan organen.

Veiligheidsmaatregel
 • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: methanol, 2,2'-iminodiethanol; diethanolamine, sulphur dioxide, imidazole, 1H-Imidazole monohydriodi

SDS Documentatie