missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HYDRANAL™ - Working Medium K, Reagent for volumetric one-component KF titration in aldehydes and ketones (working medium), Honeywell Fluka™

Merk:  Honeywell Fluka 34817-1L

Overige gegevens : Gewicht : 1.35000kg Transport : UN number : 3382 Chem class : 6.1 Pack group : I


 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15644480

 • € 100.41 / 1 liter


Op voorraad 237
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Specificatie

1L
1.34g/mL
107-07-3
UN3382
HYDRANAL™-Working Medium K
>100°C (>212°F)
MFCD00147202
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • HYDRANAL-Working Medium K

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • Kankerverwekkendheid Categorie 2
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H300 + H310 + H330-Dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
 • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
 • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: trichloromethane; chloroform, 2-chloroethanol; ethylene chlorohydrin

SDS Documentatie