missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrobromic Acid, ca 48 wt. % Solution in Water (Tech.), ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 123170010

Overige gegevens : CAS : 10035-10-6 Gewicht : 1.54000kg Transport : UN number : 1788 Chem class : 1a Pack group : II


Verpakking Glass bottle
Aantal 1L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001260

 • € 60.50 / 1 liter


Op voorraad 43
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Hydrobromic acid
7732-18-5
≥47%
HBr
MFCD00011323
tech.
Pure
HBr
80.9

Specificatie

Hydrobromic acid
1L
7732-18-5
Solution
HBr
80.9
01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
1.4800g/mL
Solubility in water: soluble.
Slowly darkens on exposure to air and light
126.0° to 128.0°C
Clear yellow to light brown
tech.
Pure
≥47%
HBr
MFCD00011323
15, 4816
Glass bottle
1.48
− 11.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.