missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrobromic Acid, ca 48 wt. % Solution in Water (Tech.), ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 123170010

55.81 EUR valid until 2020-02-29
Use promo code "13928" to get your promotional price.Overige gegevens : CAS : 10035-10-6 Gewicht : 1.54000kg Transport : UN number : 1788 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 1L
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001260

 • € 65.30 / 1 liter


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 09-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

C-X bond formation reagent
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

10035-10-6
80.912
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
260
bromane
BrH
MFCD00011323
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
CHEBI:47266
Br

Specificatie

Hydrobromic acid
1L
7732-18-5
HBr
01,450; 02,214; 03,154; 04,249; 05,332; 06,282; 10,200; 15,273
hydrogen bromide, hydrobromic acid, bromwasserstoff, broomwaterstof, bromowodor, acido bromidrico, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
Br
1.4800g/mL
260
80.9
≥47%
Glass bottle
1.48
-11.0°C
Brown to Yellow
tech.
BrH
MFCD00011323
15, 4816
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
bromane
80.912
CHEBI:47266
Solution
Pure
Solubility in water: soluble.
Slowly darkens on exposure to air and light
126.0°C to 128.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Hydrobromic acid, ca. 48 wt% solution in water

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie