missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrochloric Acid, 37%, Extra Pure, d=1.18, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical H/1150/PB17

Overige gegevens : CAS : 7647-01-0 Gewicht : 2.95000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking HDPE plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000180

 • € 66.40 / 2.50 liter


Op voorraad 519
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7647-01-0
36.458
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
chlorane
ClH
11324
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Cl

Specificatie

1.8 mPaS at 15°C
2.5L
7647-01-0
11324
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
chlorane
313
36.46g/mol
HDPE plastic bottle
1.27
57°C
Colorless
1
ClH
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.458
CHEBI:17883
Liquid
125mbar at 20°C
-35°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Hydrochloric acid

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Hydrochloric acid

Documentation

Technische documenten

Bekijk bijbehorende artikelen
Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen

 • Fisher Chemical , Fisher Bioreagents , Fisherbrand , Thermo Scientific
  Save money and make your lab sparkle; mop up with great saving on over 300 Fisher Chemical products.
  : 13256

  2018-10-31

  *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 02/07/2018 and 31/10/2018. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.

   

  Terms & Conditions