missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrochloric Acid, 37%, Extra Pure, d=1.18, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical H/1150/PB17

Overige gegevens : CAS : 7647-01-0 Gewicht : 2.95000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking HDPE plastic bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000180

Hoeveelheid Prijs
1 € 72.25 / 2.50 liter
4 € 59.31 / 2.50 liter
16 € 56.34 / 2.50 liter
Op voorraad 623
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7647-01-0
36.458
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
313
chlorane
ClH
11324
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
CHEBI:17883
Cl

Specificatie

1.8 mPaS at 15°C
2.5L
7647-01-0
11324
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
chlorane
313
36.46g/mol
HDPE plastic bottle
1.27
57°C
Colorless
1
ClH
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Cl
36.458
CHEBI:17883
Liquid
125mbar at 20°C
-35°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Hydrochloric acid

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Hydrochloric acid

Documentatie
Bekijk bijbehorende artikelen