missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 223620050

Overige gegevens : CAS : 27988-77-8 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 5g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001611

 • € 454.00 / 5 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

27988-77-8
339.78
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
HAuCl4·xH2O
MFCD00149903
Chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate

Specificatie

Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
27988-77-8
HAuCl4·xH2O
MFCD00149903
Chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
339.78
≥49% (Au)
Glass bottle
Orange
5g
p.a.
0.2% max.
HAuCl4·xH2O
14, 4522
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
339.78
Crystals or Crystalline Powder
0.1% max. (in diethyl ether)
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
30.0°C
Video's
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
 • Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate

Palabra de advertencia
 • Gevaar

Clasificación
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Indicaciones de peligro
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Consejos de prudencia
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

missing translation for 'documents'