missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indazole-6-boronic acid pinacol ester, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 455840050

Overige gegevens : CAS : 861905-87-5 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545906

 • € 450.70 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

861905-87-5
C13H17BN2O2

Specificatie

Indazole-6-boronic acid pinacol ester
Consistent with structure (1H−NMR)
5g
C13H17BN2O2
≥96% (GC)
Authentic
134.0°C to 139.0°C
861905-87-5
244.1
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Indazole-6-boronic acid pinacol ester, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P422-Onder bewaren.