missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iso-Propyl Acetate, Pure, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical P/7640/25

Overige gegevens : CAS : 108-21-4 Gewicht : 21.75000kg Transport : UN number : 1220 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 25L
Verpakking Metal can

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12696757

 • € 399.00 / 25 liter


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 27-09-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

108-21-4
102.133
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
7915
CC(C)OC(=O)C
C5H10O2
8877
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
propan-2-yl acetate

Specificatie

25L
&3.5
88.8°C
-73°C
C5H10O2
isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
CC(C)OC(=O)C
102.133
102.13g/mol
Metal can
61mbar at 20°C
Colorless
108-21-4
8877
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
propan-2-yl acetate
7915
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • iso-Propyl acetate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.

Documentatie