missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Isocyanoimino)triphenylphosphorane, 90%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 452920010

Overige gegevens : CAS : 73789-56-7 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545886

 • € 47.60 / 1 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

73789-56-7
302.317
isocyanoimino triphenylphosphorane, isocyanoiminotriphenylphosphorane, isocyano triphenyl-??-phosphanylidene amine, cnnpph3;, ncnpph3;, ph3pnnc;, acmc-209os9, cn-n=pph3;, n-isocyaniminotriphenylphosphorane, n-isocyanoiminotriphenylphosphorane
isocyanoimino(triphenyl)-$l^{5}-phosphane
C19H15N2P
NIDTXBFHPXMXTR-UHFFFAOYSA-N
11266621
[C-]#[N+]N=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3

Specificatie

(Isocyanoimino)triphenylphosphorane
1g
C19H15N2P
NIDTXBFHPXMXTR-UHFFFAOYSA-N
isocyanoimino(triphenyl)-$l^{5}-phosphane
11266621
90%
Authentic
73789-56-7
isocyanoimino triphenylphosphorane, isocyanoiminotriphenylphosphorane, isocyano triphenyl-??-phosphanylidene amine, cnnpph3;, ncnpph3;, ph3pnnc;, acmc-209os9, cn-n=pph3;, n-isocyaniminotriphenylphosphorane, n-isocyanoiminotriphenylphosphorane
[C-]#[N+]N=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
302.317
302.31
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • (Isocyanoimino)triphenylphosphorane

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.