missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropanol, 99.5%, for spectroscopy ACS, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 412790025

Overige gegevens : CAS : 67-63-0 Gewicht : 3.46250kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 1 Pack group : II


Verpakking Glass bottle
Aantal 2.5L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003643

 • € 77.80 / 2.50 liter


Op voorraad 16
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Isopropanol
For spectroscopy ACS
99.5%
(CH3)2CHOH
MFCD00011674
67-63-0
99.5%
C3H8O
60.1
2-Propanol

Specificatie

Isopropanol
67-63-0
For spectroscopy ACS
99.5%
C3H8O
60.1
01, 360
15, 5254
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
0.7850g/mL
1.3760 to 1.3780
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
0.2% max. (K.F.)
2.27 mPa.s (20°C)
Clear
2.5L
0.01 max. at 330nm
Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
Liquid
99.5%
(CH3)2CHOH
MFCD00011674
13,108
2-Propanol
0.002% max. propionaldehyde or acetone
Glass bottle
0.001% max.
0.785
12°C
81.0° to 83.0°C
− 89.5°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Isopropanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.