missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropanol, 99.5%, for spectroscopy ACS, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 412790025

Overige gegevens : CAS : 67-63-0 Gewicht : 3.46250kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003643

 • € 98.40 / 2.50 liter


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

For UV/VIS spectroscopy
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

67-63-0
60.096
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
3776
propan-2-ol
C3H8O
MFCD00011674
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CHEBI:17824
CC(C)O

Specificatie

Isopropanol
67-63-0
99.5%
(CH3)2CHOH
01, 360
15, 5254
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
CC(C)O
60.096
CHEBI:17824
Liquid
ACS
0.7850g/mL
1.3760 to 1.3780
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
0.2% max. (K.F.)
2.27 mPa.s (20°C)
Undesignated
2.5L
0.01 max. at 330nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 300nm, 0.03 max. at 275nm, 0.04 max. at 260nm, 0.08 max. at 245nm, 0.2 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
C3H8O
MFCD00011674
13,108
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
propan-2-ol
3776
60.1
99.5%
0.002% max. propionaldehyde or acetone
Glass bottle
0.001% max.
0.785
12°C
81.0°C to 83.0°C
-89.5°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Isopropanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie