missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropanol 99.8+%, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical P/7501/15

Overige gegevens : CAS : 67-63-0 Gewicht : 0.78600kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 1L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000330

 • € 51.45 / 1 liter


Op voorraad 9
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

67-63-0
60.096
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
3776
propan-2-ol
C3H8O
11674
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CHEBI:17824
CC(C)O

Specificatie

67-63-0
11674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
propan-2-ol
3776
60.1g/mol
Amber glass bottle
2.1 at 20 °C / 68 °F
81°C
-89.5°C
1L
C3H8O
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CC(C)O
60.096
CHEBI:17824
Liquid
43mmHg at 20°C
2.27 mPaS at 20°C
Colorless
7
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Propan-2-ol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen

 • Fisher Chemical , Fisher Bioreagents , Fisherbrand , Thermo Scientific
  Save money and make your lab sparkle; mop up with great saving on over 300 Fisher Chemical products.
  : 13256

  2018-10-31

  *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 02/07/2018 and 31/10/2018. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.

   

  Terms & Conditions