missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropanol 99.8+%, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical P/7501/15

Overige gegevens : CAS : 67-63-0 Gewicht : 0.78600kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 1L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000330

 • € 51.45 / 1 liter


Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

67-63-0
Colorless
−89.5°C/−129.1°F
Liquid
C3H8O
2.1 at 20 °C / 68 °F
2.27 mPaS at 20°C
81°C/177.8°F
60.1g/mol
7
11674
Amber glass bottle
43mmHg at 20°C

Specificatie

67-63-0
C3H8O
11674
43mmHg at 20°C
2.27 mPaS at 20°C
Colorless
7
Liquid
60.1g/mol
Amber glass bottle
2.1 at 20 °C / 68 °F
81°C/177.8°F
−89.5°C/−129.1°F
1L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Propan-2-ol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.