missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isopropyl salicylate, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 412891000

Overige gegevens : CAS : 607-85-2 Gewicht : 0.15000kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 100g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001811

 • € 106.60 / 100 gram


Op voorraad 4
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Isopropyl salicylate
607-85-2
99%
180.2
99%
99%
C10H12O3
MFCD00035703

Specificatie

Isopropyl salicylate
122.0°C (18.0 mmHg)
100g
607-85-2
Liquid
99%
C10H12O3
MFCD00035703
1.06
>93°C
Clear colorless to very slightly yellow
99%
1.0600g/mL
Authentic
99%
180.2
Glass bottle
1.5090 to 1.5110
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Isopropyl salicylate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.