missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L(+)-Amethopterin hydrate, 99%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 208100250

Overige gegevens : CAS : 133073-73-1 Gewicht : 0.05002kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III


Verpakking Glass Bottle in Plastic Container
Aantal 25mg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002690

 • € 40.10 / 25 mg


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-07-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

L(+)-Amethopterin hydrate
≥98.5%
C20H22N8O5·xH2O
MFCD00150847
133073-73-1
99%
454.44
Methotrexate hydrate, MTX hydrate, L(+)-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid

Specificatie

L(+)-Amethopterin hydrate
Authentic
+19° to +24° (20°C, 589nm) (c=1, 14g/L Na2CO3) on anhydrous substance
Crystalline Powder
99%
454.44
Yellow to orange
Methotrexate hydrate, MTX hydrate, L(+)-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid
133073-73-1
Glass Bottle in Plastic Container
13% max. (K.F.)
≥98.5%
C20H22N8O5·xH2O
MFCD00150847
14, 5985
25mg
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • L(+)-Amethopterin hydrate

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 1B
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A

Gevarenaanduiding
 • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
 • H340-Kan genetische schade veroorzaken.
 • H301-Giftig bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.