missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical L/0100/PB17

Overige gegevens : CAS : 79-33-4 Gewicht : 3.00000kg


Aantal 2.5L

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000220

 • € 124.00 / 2.50 liter


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 28-04-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

50-21-5
90.078
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
612
2-hydroxypropanoic acid
C3H6O3
4520
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
CHEBI:78320
CC(C(=O)O)O

Specificatie

50-21-5
4520
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxypropanoic acid
612
90.08g/mol
HDPE plastic bottle
Yellow
2.5L
C3H6O3
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
CC(C(=O)O)O
90.078
CHEBI:78320
Liquid
1,2
125°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Documentatie