missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lead shot, 3mm (0.1 in.), 99.999% (metals basis), Alfa Aesar™

Merk:  Alfa Aesar 012511.18

Overige gegevens : CAS : 7439-92-1 Gewicht : 0.05000kg


Aantal 50g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15441017

 • € 122.00 / 50 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-08-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

7439-92-1
207.2
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
5352425
lead
Pb
MFCD00134050
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
CHEBI:27889
[Pb]

Specificatie

Lead
7439-92-1
99.999% (Metals basis)
MFCD00134050
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
lead
207.2
CHEBI:27889
Gray
50g
Gray shots
Pb
plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
[Pb]
Odorless
5352425
Shot, 3mm (0.1 in.)
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Lead shot

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H360Df-Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
 • H373-Kan schade aan organen.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
 • P405-Achter slot bewaren.
 • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .

SDS