missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene, AcroSeal™, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 347708000

Overige gegevens : CAS : 4039-32-1 Gewicht : 0.76200kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 800mL
Verpakking AcroSeal™ Glass Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001911

 • € 194.30 / 800 ml


Op voorraad 12
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4039-32-1
167.33
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
2733832
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
C6H18LiNSi2
MFCD00008261
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
lithium;bis(trimethylsilyl)azanide

Specificatie

Lithium bis(trimethylsilyl)amide
−21°C
0.89
800mL
100-41-4
MFCD00008261
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
lithium;bis(trimethylsilyl)azanide
2733832
Turbid Solution
0.8900g/mL
AcroSeal™ Glass Bottle
Yellow to Brown
1M Solution in THF/Ethylbenzene
C6H18LiNSi2
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Solubility in water: decomposes
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
167.33
167.33
18 to 22% active base (as LiNSi)
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Kankerverwekkendheid Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • EUH014-Reageert heftig met water.
 • EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie