missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lithium sulfate, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 447550010

Overige gegevens : CAS : 10377-48-7 Gewicht : 1.00000kg


Aantal 1kg

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15334988

  • € 150.20 / 1 kg


Op voorraad 2
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

10377-48-7
109.936
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
CHEBI:53474
[Li+].[Li+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Li2O4S
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
66320
dilithium;sulfate

Specificatie

Lithium sulfate
Li2O4S
lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
dilithium;sulfate
66320
109.94
0.02% max.
0.002% max.
0.02% max.
Solubility in water: 25.7 g/100mL (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
1% max.
1kg
10377-48-7
Li2SO4
Solubility in water: 25.7 g/100mL (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
[Li+].[Li+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
109.936
CHEBI:53474
Analysis
2.2200g/mL
0.005% max.
0.02% max.
2.22
859.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
  • Lithium sulfate, anhydrous

Signaalwoord
  • Waarschuwing

Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2

Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.