missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Maleic anhydride, 99%, pastilles, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 125240050

Overige gegevens : CAS : 108-31-6 Gewicht : 5.00000kg Transport : UN number : 2215 Chem class : 8 Pack group : III


Aantal 5kg
Verpakking Plastic drum

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 12695995

 • € 75.60 / 5 kg


Op voorraad 14
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

108-31-6
98.057
maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
CHEBI:474859
C1=CC(=O)OC1=O
C4H2O3
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
7923
furan-2,5-dione

Specificatie

Maleic anhydride
102°C
Plastic drum
200.0°C
52.0°C to 55.0°C
108-31-6
C4H2O3
maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
furan-2,5-dione
7923
98.06
99%
1.4800g/mL
Authentic
1.48
White
5kg
99%
17, V,11, 55
Solubility in water: 790g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid, 227 g/100g acetone - 50 g/100g benzene (25°C), 112 g/100g ethylacetate (25°C)- 0,60 g/100g ccl4, 52.5 g/100g chloroform (25°C)-23,4g/100g toluene, soluble in d
C1=CC(=O)OC1=O
98.057
CHEBI:474859
Pellets
Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Maleic anhydride

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie