missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanesulfonic acid, 99%, extra pure, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 125610051

Overige gegevens : CAS : 75-75-2 Gewicht : 7.49616kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II


Aantal 5L
Verpakking Plastic drum

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002923

 • € 487.90 / 5 liter


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

75-75-2
96.1
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
6395
methanesulfonic acid
CH4O3S
MFCD00007518
methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
CHEBI:27376
CS(=O)(=O)O

Specificatie

Methanesulfonic acid
189°C
Plastic drum
1.481
167.0°C (10.0 mmHg)
19.0°C
75-75-2
CH4O3S
MFCD00007518
01,666; 02,270; 04,326; 10,256; 11,321; 12,212; 13,176
methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
methanesulfonic acid
6395
96.1
99%
1.4810g/mL
Authentic
1.4252 to 1.4315
11.6 mPa.s (25°C)
Undesignated
5L
99%
CH3SO3H
04, 4
15, 6026
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and ethanol, insoluble in hexane and methylcyclopentane, 1.50wt% benzene -0.23wt% 0-chlorotoluene (26-28°C), 0.38wt% toluene -0.47wt% ethyl disulfide (26-28°C)
CS(=O)(=O)O
96.1
CHEBI:27376
Liquid
Extra Pure
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Methanesulfonic acid

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsmaatregel
 • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P361-Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Documentatie