missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol, 99.9%, for spectroscopy, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 167830025

Overige gegevens : CAS : 67-56-1 Gewicht : 3.47750kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002070

 • € 113.30 / 2.50 liter


Op voorraad 24
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

For UV/VIS spectroscopy
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

67-56-1
32.042
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
methanol
CH4O
MFCD00004595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO

Specificatie

Methanol
67-56-1
CH4O
MFCD00004595
11,322; 13,337
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methanol
887
32.04
99.9%
0.7910g/mL
1.3280 to 1.3300
Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
0.05% max. (Coulometric)
0.55 mPa.s (20°C)
Undesignated
2.5L
0.01 max. at 260nm, 0.05 max. at 240nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 0.6 max. at 210nm, 1 max. at 205nm
99.9%
CH3OH
01, IV, 1227
15, 6029
Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with ethanol, ether, benzene, ketones and, most other organic solvents
CO
32.042
CHEBI:17790
Liquid
Spectroscopy
Glass bottle
0.0003% max.
0.791
12°C
64.7°C
-98.0°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Methanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H370-Veroorzaakt schade aan organen.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.

Documentatie