missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical M/4058/PB17

29.17 EUR valid until 2020-02-29
Use promo code "13928" to get your promotional price.Overige gegevens : CAS : 67-56-1 Gewicht : 1.98000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking Plastic Coated Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000280

Hoeveelheid Prijs
1 € 65.90 / 2.50 liter
4 € 56.21 / 2.50 liter
16 € 53.40 / 2.50 liter
Op voorraad 347
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

67-56-1
32.042
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
methanol
CH4O
4595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO

Specificatie

67-56-1
4595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methanol
887
32.04g/mol
Plastic Coated Glass bottle
1.11
64.7°C
-98°C
CH4O
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CO
32.042
CHEBI:17790
Liquid
128 hPa at 20°C
0.55cp at 20°C
Colorless
2.5L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Methanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H370-Veroorzaakt schade aan organen.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.

Documentatie