missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical M/4058/PB17

Overige gegevens : CAS : 67-56-1 Gewicht : 1.98000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking Plastic Coated Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000280

 • € 63.75 / 2.50 liter


Op voorraad 60
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

67-56-1
32.042
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:17790
CH4O
4595
887

Specificatie

67-56-1
4595
CO
32.042
CHEBI:17790
Liquid
128 hPa at 20°C
0.55cp at 20°C
Colorless
2.5L
CH4O
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methanol
887
32.04g/mol
Plastic Coated Glass bottle
1.11
64.7°C
-98°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Methanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H370-Veroorzaakt schade aan organen.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.

Documentation

Technische documenten

Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen

 • Fisher Chemical , Fisherbrand , Fisher Bioreagents , Thermo Scientific
  Save money and make your lab sparkle; mop up with great saving on over 300 Fisher Chemical products.
  : 13256

  2018-10-31

  *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 02/07/2018 and 31/10/2018. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.

   

  Terms & Conditions