missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical M/4058/PB17

Overige gegevens : CAS : 67-56-1 Gewicht : 1.98000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking Plastic Coated Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000280

 • € 63.75 / 2.50 liter


Op voorraad 56
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

67-56-1
Colorless
−98°C/−144.4°F
4595
1.11
0.55cp at 20°C
64.7°C/148.5°F
32.04g/mol
Liquid
CH4O
128 hPa at 20°C

Specificatie

67-56-1
CH4O
4595
128 hPa at 20°C
0.55cp at 20°C
Colorless
2.5L
Liquid
32.04g/mol
Plastic Coated Glass bottle
1.11
64.7°C/148.5°F
−98°C/−144.4°F
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Methanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H370-Veroorzaakt schade aan organen.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.

Documentation

Technische documenten