missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methanol, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical M/4058/PB17

29.00 EUR valid until 2020-04-30
Use promo code "13931" to get your promotional price.Overige gegevens : CAS : 67-56-1 Gewicht : 1.98000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 2.5L
Verpakking Plastic Coated Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000280

Hoeveelheid Prijs
1 € 65.90 / 2.50 liter
4 € 56.21 / 2.50 liter
16 € 53.40 / 2.50 liter
Op voorraad 309
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

67-56-1
32.042
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
887
methanol
CH4O
4595
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CHEBI:17790
CO

Specificatie

67-56-1
4595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
methanol
887
32.04g/mol
Plastic Coated Glass bottle
1.11
64.7°C
-98°C
CH4O
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
CO
32.042
CHEBI:17790
Liquid
128 hPa at 20°C
0.55cp at 20°C
Colorless
2.5L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Methanol

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 3
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H301-Giftig bij inslikken.
 • H311-Giftig bij contact met de huid.
 • H331-Giftig bij inademing.
 • H370-Veroorzaakt schade aan organen.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.

Documentatie
Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen

 • Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
  : 13931

  2020-04-30

  *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2020 and 30/04/2020. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.

  Terms & Conditions