missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl β-D-thiogalactoside, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 459450010

Overige gegevens : CAS : 155-30-6 Gewicht : 0.00100kg


Aantal 1g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15542373

 • € 262.70 / 1 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 05-11-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

155-30-6
210.244
10036019
CSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
C7H14O5S
LZFNFLTVAMOOPJ-PZRMXXKTSA-N
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methylsulfanyloxane-3,4,5-triol

Specificatie

Methyl β-D-thiogalactoside
Authentic
C7H14O5S
Solubility in water: soluble.
CSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
210.244
1g
155-30-6
98%
1% max.
LZFNFLTVAMOOPJ-PZRMXXKTSA-N
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methylsulfanyloxane-3,4,5-triol
10036019
210.25
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Methyl beta-D-thiogalactoside

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P362-Verontreinigde kleding uittrekken.