missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 4-aminobenzoate, 98%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 235280250

Overige gegevens : CAS : 619-45-4 Gewicht : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10003070

 • € 44.30 / 25 gram


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

619-45-4
151.17
LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
12082
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
C8H9NO2
MFCD00007891
4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
methyl 4-aminobenzoate

Specificatie

Methyl 4-aminobenzoate
Glass bottle
110.0°C to 113.0°C
619-45-4
C8H9NO2
MFCD00007891
4-aminobenzoic acid methyl ester, methyl p-aminobenzoate, benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, p-methoxycarbonyl aniline, 4-methoxycarbonyl aniline, p-aminobenzoic acid methyl ester, methyl aniline-4-carboxylate, 4-carbomethoxyaniline, methyl4-aminobenzoate, benzoic acid, p-amino-, methyl ester
COC(=O)C1=CC=C(C=C1)N
151.17
151.17
98%
Authentic
White to Beige
25g
98%
H2NC6H4CO2CH3
14, 422
LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
methyl 4-aminobenzoate
12082
Crystals or Crystalline Powder
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Methyl 4-aminobenzoate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Documentatie