missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl vanillate, 99%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 160300250

Overige gegevens : CAS : 3943-74-6 Gewicht : 0.07500kg


Verpakking Glass bottle
Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10002050

 • € 102.20 / 25 gram


Op voorraad 3
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

Methyl vanillate
99%
HOC6H3(OCH3)CO2CH3
MFCD00008438
99%
C9H10O4
182.18
Methyle4-hydroxy-3-methoxybenzoate

Specificatie

Methyl vanillate
Pale yellow to beige
25g
Authentic
Powder and Granules
99%
HOC6H3(OCH3)CO2CH3
MFCD00008438
Methyle4-hydroxy-3-methoxybenzoate
285.0° to 287.0°C
64.0° to 67.0°C
3943-74-6
Glass bottle
99%
C9H10O4
182.18
10, 396
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • Methyl vanillate

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.