missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(±)-Miconazole nitrate salt, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 291830050

Overige gegevens : CAS : 22832-87-7 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15542223

 • € 60.00 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

22832-87-7
479.135
68553
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)COC(CN2C=CN=C2)C3=C(C=C(C=C3)Cl)Cl.[N+](=O)(O)[O-]
C18H15Cl4N3O4
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole;nitric acid

Specificatie

(±)-Miconazole nitrate salt
Authentic
0.5% max. (105°C, 2 h)
MCCACAIVAXEFAL-UHFFFAOYSA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]imidazole;nitric acid
68553
≥97.5% (HPLC)
5g
22832-87-7
C18H15Cl4N3O4
Solubility in water: slightly soluble.
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)COC(CN2C=CN=C2)C3=C(C=C(C=C3)Cl)Cl.[N+](=O)(O)[O-]
479.135
479.14
Solubility in water: slightly soluble.
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • (±)-Miconazole nitrate salt

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1

Gevarenaanduiding
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.

Veiligheidsmaatregel
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.