missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-Nortropinone, 97%, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 456360050

Overige gegevens : CAS : 185099-67-6 Gewicht : 0.00500kg


Aantal 5g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15545196

 • € 175.70 / 5 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 10-05-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

185099-67-6
225.288
tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
C12H19NO3
MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
2794767
CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2

Specificatie

N-Boc-Nortropinone
5g
C12H19NO3
MENILFUADYEXNU-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
2794767
97%
66.0°C to 72.0°C
185099-67-6
tert-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-boc-nortropinone, n-boc-4-nortropinone, n-tert-butoxycarbonyl nortropinone, 8-boc-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-aza-bicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, t-butyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid tert-butyl ester, n-boc-nororopinone, 8-tert-butoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one;
CC(C)(C)OC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
225.288
225.29
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • N-Boc-Nortropinone, 97%

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.