missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Heptane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical H/0160/15

Overige gegevens : CAS : 142-82-5 Gewicht : 0.68400kg Transport : UN number : 1206 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 1L
Verpakking Amber glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000170

Hoeveelheid Prijs
1 € 62.50 / 1 liter
4 € 55.73 / 1 liter
16 € 52.94 / 1 liter
Op voorraad 44
Toevoegen aan winkelmandje


Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

142-82-5
100.205
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
8900
heptane
C7H16
9544
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CHEBI:43098
CCCCCCC

Specificatie

142-82-5
9544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
heptane
8900
100.2g/mol
Amber glass bottle
3.5
98°C
-91°C
C7H16
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CCCCCCC
100.205
CHEBI:43098
Liquid
48mbar at 20°C
0.4 mPaS at 20°C
Colorless
1L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • n-Heptane

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • Aspiratietoxiciteit categorie 1
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P331-GEEN braken opwekken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.

Documentatie