missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Heptane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical H/0160/15

Overige gegevens : CAS : 142-82-5 Gewicht : 0.68400kg Transport : UN number : 1206 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 1L
Verpakking Amber glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000170

 • € 62.50 / 1 liter


Op voorraad 83
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

142-82-5
100.205
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
8900
heptane
C7H16
9544
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CHEBI:43098
CCCCCCC

Specificatie

142-82-5
9544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
heptane
8900
100.2g/mol
Amber glass bottle
3.5
98°C
-91°C
C7H16
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CCCCCCC
100.205
CHEBI:43098
Liquid
48mbar at 20°C
0.4 mPaS at 20°C
Colorless
1L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • n-Heptane

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • Aspiratietoxiciteit categorie 1
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P331-GEEN braken opwekken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.

Documentatie
Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen

 • Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
  : 13870

  2019-12-31

  *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/09/2018 and 31/12/2018. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.

  Terms & Conditions