missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Heptane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical

Merk:  Fisher Chemical H/0160/15

34.09 EUR valid until 2018-12-31
Use promo code "13295" to get your promotional price.Overige gegevens : CAS : 142-82-5 Gewicht : 0.68400kg Transport : UN number : 1206 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 1L
Verpakking Amber glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000170

 • € 57.50 / 1 liter


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 28-09-2018
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

142-82-5
100.205
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:43098
CCCCCCC
C7H16
9544
8900
heptane

Specificatie

142-82-5
9544
CCCCCCC
100.205
CHEBI:43098
Liquid
48mbar at 20°C
0.4 mPaS at 20°C
Colorless
1L
C7H16
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
heptane
8900
100.2g/mol
Amber glass bottle
3.5
98°C
-91°C
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • n-Heptane

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • Aspiratietoxiciteit categorie 1
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P331-GEEN braken opwekken.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P273-Voorkom lozing in het milieu.

Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen

 • Fisher Chemical , Fisher Bioreagents , Fisherbrand , Thermo Scientific
  Save money and make your lab sparkle; mop up with great saving on over 300 Fisher Chemical products.
  : 13256

  2018-10-31

  *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 02/07/2018 and 31/10/2018. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.

   

  Terms & Conditions
 • Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
  : 13295

  2018-12-31

  *Korting is van toepassing op in aanmerking komende orders die door Fisher Scientific worden ontvangen tussen 01/09/2018 en 31/12/2018. De promotiecode moet ten tijde van de order worden opgegeven. Korting is van toepassing op de catalogusprijs die geldig is op het moment dat de order wordt ontvangen. De promotie kan niet worden gecombineerd met andere kortingen of promoties. De aanbieding vervalt als ze verboden is, of beperkt wordt door federale, staats-, provinciale of lokale wetten of voorschriften, of beleidsregels van instanties/instellingen. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn.

  Terms & Conditions