missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, Acros Organics™

Merk:  Acros Organics 221570250

Overige gegevens : CAS : 815-06-5 Gewicht : 0.02500kg


Aantal 25g

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 15540524

 • € 145.60 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 06-03-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

815-06-5
127.066
n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide, n-methyltrifluoroacetamide
2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
C3H4F3NO
IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
69948
CNC(=O)C(F)(F)F

Specificatie

N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Authentic
48.0°C to 52.0°C
815-06-5
CF3CONHCH3
IQNHBUQSOSYAJU-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide
69948
≥97.5% (GC)
74°C
156.0°C to 157.0°C
25g
C3H4F3NO
n-methyltrifluoroacetamide, n-methyl-2,2,2-trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-acetamide, n-metnyl-2,2,2-trifluoroacetamide, methyltrifluoroacetamide, acmc-209plm, n-methyl-trifluoroacetamide, n-methyltrifluoro-acetamide, n-methyltrifluoroacetamide
CNC(=O)C(F)(F)F
127.066
127.07
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • N-Methyl-2,2,2-trifluoroacetamide

Signaalwoord
 • Waarschuwing

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3

Gevarenaanduiding
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.