missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Methylpiperidine, 99%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 127480100

Overige gegevens : CAS : 626-67-5 Gewicht : 0.05820kg Transport : UN number : 2399 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 10mL
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001350

 • € 16.10 / 10 ml


Op voorraad 1
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

626-67-5
99.18
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
12291
CN1CCCCC1
C6H13N
MFCD00006491
n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
1-methylpiperidine

Specificatie

N-Methylpiperidine
3°C
Glass bottle
0.82
105.0°C to 108.0°C
-50.0°C
99%
98.5
98.5% min. (GC)
MFCD00006491
n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
1-methylpiperidine
12291
Liquid
0.8200g/mL
Authentic
1.4368 to 1.4388
5 mPa.s (20°C)
Colorless
10mL
626-67-5
100.0
C6H13N
20,16
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, toluene and
CN1CCCCC1
99.18
99.18
99%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • N-Methylpiperidine

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • H302-Schadelijk bij inslikken.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.

Documentatie