missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine, 95%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 345180100

Overige gegevens : CAS : 4439-20-7 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III


Aantal 10g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001801

 • € 44.20 / 10 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 10-05-2019
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4439-20-7
148.206
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
78179
C(CNCCO)NCCO
C6H16N2O2
MFCD00002842
n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, n,n'-diethanolethylenediamine, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis, 1,2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane, 3,6-diazaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl diethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl-ethylenediamine, 2-2-2-hydroxyethylamino ethylamino ethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine
2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]ethanol

Specificatie

N, N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
Glass bottle
94°C to 101°C
4439-20-7
100.0
C6H16N2O2
MFCD00002842
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]ethanol
78179
Powder and/or Chunks
Authentic
White to Yellow
10g
94.0
95%
(HOCHCHNHCH-)
n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, n,n'-diethanolethylenediamine, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediyldiimino bis, 1,2-bis 2-hydroxyethyl amino ethane, 3,6-diazaoctane-1,8-diol, 2,2'-ethane-1,2-diylbis azanediyl diethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine, n,n'-bis 2-hydroxyethyl-ethylenediamine, 2-2-2-hydroxyethylamino ethylamino ethanol, n,n'-bis 2-hydroxyethyl ethylene diamine
C(CNCCO)NCCO
148.206
148.2
≥94%
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.