missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine, 95%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 345180100

Overige gegevens : CAS : 4439-20-7 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III


Aantal 10g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001801

 • € 46.00 / 10 gram


Op voorraad 5
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

N, N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
94.0
≥94%
C6H16N2O2
MFCD00002842
4439-20-7
100.0
95%
(HOCHCHNHCH-)

Specificatie

N, N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
4439-20-7
100.0
Glass bottle
≥94%
C6H16N2O2
MFCD00002842
94° to 101°C
C(CNCCO)NCCO
148.206
78179
148.2
94.0
Authentic
Powder and/or Chunks
95%
(HOCHCHNHCH-)
White to pale yellow
GFIWSSUBVYLTRF-UHFFFAOYSA-N
2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]ethanol
10g
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • N,N'-Bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B

Gevarenaanduiding
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsmaatregel
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.