missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N'-Diisopropylcarbodiimide, 99%, Acros Organics

Merk:  Acros Organics 115211000

Overige gegevens : CAS : 693-13-0 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3384 Chem class : 6.1 Pack group : I


Aantal 100g
Verpakking Glass Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001861

 • € 226.40 / 100 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 04-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Coupling reagent
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

693-13-0
126.2
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
12734
N,N'-di(propan-2-yl)methanediimine
C7H14N2
MFCD00065689
n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
CHEBI:53092
CC(C)N=C=NC(C)C

Specificatie

N, N'-Diisopropylcarbodiimide
33°C
Glass Bottle
0.81
Colorless to Yellow
99%
98.5
98.5% min. (GC)
(CH3)2CHN=C=NCH(CH3)2
3384
n,n'-diisopropylcarbodiimide, diisopropylcarbodiimide, 1,3-diisopropylcarbodiimide, n,n-diisopropylcarbodiimide, carbodiimide, diisopropyl, dipcdi, dic, 2-propanamine, n,n'-methanetetraylbis, diisopropylmethanediimine, n,n'-methanediylidenebis propan-2-amine
BDNKZNFMNDZQMI-UHFFFAOYSA-N
N,N'-di(propan-2-yl)methanediimine
12734
126.2
99%
0.8100g/mL
Authentic
1.4320 to 1.4350
145.0°C to 148.0°C
100g
693-13-0
100.0
C7H14N2
MFCD00065689
15,3218
Solubility in water: decomposes
CC(C)N=C=NC(C)C
126.2
CHEBI:53092
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • N,N'-Diisopropylcarbodiimide

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
 • Acute toxiciteit Categorie 2
 • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1
 • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
 • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
 • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit

Gevarenaanduiding
 • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
 • H330-Dodelijk bij inademing.
 • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
 • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsmaatregel
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.

Documentatie