missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Dimethylacetamide, 99%, pure, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 115690025

Overige gegevens : CAS : 127-19-5 Gewicht : 2.39250kg


Aantal 2.5L
Verpakking Glass Bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10000770

 • € 75.30 / 2.50 liter


Op voorraad 23
Toevoegen aan winkelmandje

Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

127-19-5
87.122
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
31374
N,N-dimethylacetamide
C4H9NO
MFCD00008686
dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
CHEBI:84254
CC(=O)N(C)C

Specificatie

N, N-Dimethylacetamide
98.5
Vapor Pressure: 1.7mbar at 25°C
C4H9NO
MFCD00008686
01,270; 02,144; 04,165
dimethylacetamide, dmac, acetamide, n,n-dimethyl, acetdimethylamide, dimethyl acetamide, n,n-dimethyl acetamide, dimethylamide acetate, n,n-dimethylethanamide, dimethylacetone amide, acetyldimethylamine
CC(=O)N(C)C
87.122
CHEBI:84254
Liquid
Pure
Authentic
1.4370 to 1.4390
0.937
70°C
164.0°C to 166.0°C
-20.0°C
127-19-5
100.0
99%
CH3CON(CH3)2
04, 59
15, 3248
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
N,N-dimethylacetamide
31374
87.12
99%
0.9370g/mL
Glass Bottle
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, diethyl ether, benzene,, chloroform, ethanol and toluene
0.3% max.
1.02 mPa.s (20°C)
Undesignated
2.5L
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • N,N-Dimethylacetamide

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
 • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A

Gevarenaanduiding
 • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
 • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.

Veiligheidsmaatregel
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
 • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Documentatie