missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal, ca. 97%, ACROS Organics™

Merk:  Acros Organics 161250250

Overige gegevens : CAS : 4637-24-5 Gewicht : 0.02500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II


Aantal 25g
Verpakking Glass bottle

 Bekijk meerdere types van dit product via de

Produktcode. 10001900

 • € 56.20 / 25 gram


Geschatte verzenddatum
bij leverancier 11-03-2020
Toevoegen aan winkelmandje

Beschrijving

Beschrijving

Alkylation reagent
Specificatie

Chemische identificatiekenmerken

4637-24-5
119.16
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
78373
1,1-dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine
C5H13NO2
MFCD00008482
n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
CHEBI:85061
CN(C)C(OC)OC

Specificatie

N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal
7°C
Glass bottle
0.89
Colorless
ca 97%
96.0
96% min. (GC)
(CH3)2NCH(OCH3)2
1993
n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
1,1-dimethoxy-N,N-dimethylmethanamine
78373
119.16
ca. 97%
0.8900g/mL
Authentic
1.3972
102.0°C to 104.0°C
25g
67-56-1
100.0
C5H13NO2
MFCD00008482
03,115; 04,184; 05,254; 06,221; 08,191; 09,182; 10,158; 13,120; 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in many organic solvents
CN(C)C(OC)OC
119.16
CHEBI:85061
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling

Veiligheid en behandeling

Productidentificatie
 • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal

Signaalwoord
 • Gevaar

Gevarencategorie
 • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
 • Acute toxiciteit Categorie 4
 • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
 • Sensibilisering van de huid Categorie 1
 • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A

Gevarenaanduiding
 • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H332-Schadelijk bij inademing.
 • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.

Veiligheidsmaatregel
 • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
 • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/en zeep wassen.
 • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Aanvullende informatie
 • MIXTURE LIST-Bevat: Methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-, Methyl orthoformate, Dimethylformamide,Methyl alcohol

Documentatie